SS Automation

SS Auto­ma­tion AS er et leden­de tek­no­logi­sel­skap som leve­rer kom­plet­te styre­sys­te­mer basert på PLS og PC, og som skred­der­syr løs­nin­ger etter behov. Bedrif­ten har bety­de­lig kom­pe­tan­se på pro­gram­me­ring av PLS fra uli­ke fab­ri­kat – som Sie­mens, Mit­sub­ishi, Omron, Allen-Brad­ley, Bei­jer og Uni­tro­nics.

Vårt aller vik­tigs­te fokus er per­son­lig ser­vice over­for våre kun­der. Vi leve­rer pro­duk­ter og tje­nes­ter med høy kva­li­tet, til rett tid og rett pris, vi er vant til utford­rin­ger og stre­ber etter å ha kor­test mulig respons­tid.

Triv­sel, helse, mil­jø og sik­ker­het er noe vi set­ter vel­dig høyt. Alle som er ansatt hos oss har solid erfa­ring, og er vant til å job­be både på land og off­shore med stort fokus på HMS.

Vi hol­der til på Hamar, kun kort avstand fra Oslo luft­havn Gar­der­moen – og det­te gjør oss svært til­gjen­ge­lig i for­hold til fly og tog.

Kon­takt SS Auto­ma­tion for rask ser­vice, kon­sul­ta­sjon eller en ufor­plik­ten­de pris­fore­spør­sel.

KRISTOFFER SØBY
Dag­lig leder

Noen av våre kunder

Dokka Fasteners
Orkla
GEA
PEAB
Lemminkäinen
Redox
Normann Olsen
Veikdekke

Våre produkter

SS Auto­ma­tion AS til­byr alt i fra sen­so­rer og instru­men­te­ring i pro­duk­sjon, til avan­ser­te PLS, HMI, SCA­DA-sys­te­mer og SD-anlegg. Med spiss­kom­pe­tan­se på auto­ma­sjons­sys­te­mer fra blant annet Sie­mens og Mit­sub­ishi, kan vi leve­re styre­sys­te­mer til de fles­te bran­sjer.

Vi til­byr løs­nin­ger for fjern­sty­ring og over­vå­king av anlegg med mulig­het for både feil­sø­king og ser­vice. På ste­der uten fast til­gang til inter­nett kan vi leve­re løs­nin­ger over mobil­net­tet.

TIMERS SERVICE

Ekspertisen vår omfatter:

 • Alt innen auto­ma­sjon på land og off­shore
 • Pro­gram­mer­bar logisk sty­ring (PLS)
 • Bru­ker­grense­snitt (HMI)
 • Kon­troll­sys­te­mer (SCADA)
 • Sen­tral Drifts­over­vå­king (SD-anlegg)
 • Instru­men­te­ring
 • Tavle­byg­ging
 • Mon­te­ring
 • Ser­vice
 • Opp­læ­ring
 • Pro­sjek­te­ring
 • Idriftset­tel­se

Nyheter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Mass production of the brilliant Roadmaster 120 at the factory in beautiful France. This is one of #mariniermont ‘s most popular plants. Compact, high-mobile, up to 40% Rap, 120T/h continous beauty on wheels!! 

💥💥🔥🔥😊😊 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#asphalt #asphaltplant #plant #asfalt #norskeveier #produksjon #industrial #industry #road #france #norway

Mass pro­duc­tion of the bril­li­ant Road­mas­ter 120 at the factory in beaut­i­ful Fran­ce. This is one of #mari­nier­mont ‘s most popu­lar plants. Compact, high-mobi­le, up to 40% Rap, 120T/h con­ti­nous beauty on whe­els!!

💥💥🔥🔥😊😊
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#asphalt #asphalt­plant #plant #asfalt #norske­vei­er #pro­duk­sjon #indu­stri­al #industry #road #fran­ce #nor­way
See MoreSee Less

Den nye popu­læ­re mini-utleg­ge­ren fra Sec­mair er i dag­lig bruk hos KV Asfalt! KV skry­ter av effek­tiv og enkel leg­ging av asfalt i til­legg til at du spa­rer ryg­gen for mye belast­ning.

Ta kon­takt for mere info eller pris:
hans.marius@ssautomation.no
Tlf: 916 06 338
See MoreSee Less

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
En lettere og mere effektiv hverdag for asfaltgjengen i fra Vågå. KV Asfalt er storførnøyde med sin Cepia utlegger i fra @secmair.fayat. «Lettvint, nøyaktig og effektiv maskin som gjør jobben vår mye lettere»       
😀🤘 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#asphalt @secmair #ssautomation #norge #norway #road #industry #asfalt #nordics #kvasfalt #vågå #letterehverdag

En let­te­re og mere effek­tiv hver­dag for asfalt­gjen­gen i fra Vågå. KV Asfalt er stor­førn­øy­de med sin Cepia utleg­ger i fra @secmair.fayat. «Lett­vint, nøy­ak­tig og effek­tiv maskin som gjør job­ben vår mye let­te­re»
😀🤘

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#asphalt @secmair #ssauto­ma­tion #nor­ge #nor­way #road #industry #asfalt #nor­dics #kvas­falt #vågå #let­tere­hver­dag
See MoreSee Less

Mange spennende prosjekter om dagen! Møter, regning av tilbud og promotering av nye produkter og teknologier fra #fayatmixingplants og @secmair.fayat ! 

GOD HELG, Hilsen Salgsavdelingen hos SS Automation AS

Man­ge spen­nen­de pro­sjek­ter om dagen! Møter, reg­ning av til­bud og pro­mo­te­ring av nye pro­duk­ter og tek­no­lo­gi­er fra #faya­t­mixing­plants og @secmair.fayat !

GOD HELG, Hil­sen Salgs­av­de­lin­gen hos SS Auto­ma­tion AS
See MoreSee Less

Hold deg opp­da­tert ved å føl­ge Face­bo­ok­si­da vår!

Kontakt

SS AUTOMATION AS

Furnesve­gen 132
2318 Hamar
post@ssautomation.no
Ser­vice: +47 410 08 771
Sen­tral­bord: +47 625 52 555
Ser­vice er døgn­åpent, alle dager i året.