SS Automation

SS Auto­ma­tion AS er et leden­de tek­no­logi­sel­skap som leve­rer kom­plet­te styre­sys­te­mer basert på PLS og PC, og som skred­der­syr løs­nin­ger etter behov. Bedrif­ten har bety­de­lig kom­pe­tan­se på pro­gram­me­ring av PLS fra uli­ke fab­ri­kat – som Sie­mens, Mit­sub­ishi, Omron, Allen-Brad­ley, Bei­jer og Unitronics.

Vårt aller vik­tigs­te fokus er per­son­lig ser­vice over­for våre kun­der. Vi leve­rer pro­duk­ter og tje­nes­ter med høy kva­li­tet, til rett tid og rett pris, vi er vant til utford­rin­ger og stre­ber etter å ha kor­test mulig responstid.

Triv­sel, helse, mil­jø og sik­ker­het er noe vi set­ter vel­dig høyt. Alle som er ansatt hos oss har solid erfa­ring, og er vant til å job­be både på land og off­shore med stort fokus på HMS.

Vi hol­der til på Hamar, kun kort avstand fra Oslo luft­havn Gar­der­moen – og det­te gjør oss svært til­gjen­ge­lig i for­hold til fly og tog.

Kon­takt SS Auto­ma­tion for rask ser­vice, kon­sul­ta­sjon eller en ufor­plik­ten­de prisforespørsel.

KRISTOFFER SØBY
Dag­lig leder

Noen av våre kunder

Dokka Fasteners
Orkla
GEA
PEAB
Lemminkäinen
Redox
Normann Olsen
Veikdekke

Våre produkter

SS Auto­ma­tion AS til­byr alt i fra sen­so­rer og instru­men­te­ring i pro­duk­sjon, til avan­ser­te PLS, HMI, SCA­DA-sys­te­mer og SD-anlegg. Med spiss­kom­pe­tan­se på auto­ma­sjons­sys­te­mer fra blant annet Sie­mens og Mit­sub­ishi, kan vi leve­re styre­sys­te­mer til de fles­te bransjer.

Vi til­byr løs­nin­ger for fjern­sty­ring og over­vå­king av anlegg med mulig­het for både feil­sø­king og ser­vice. På ste­der uten fast til­gang til inter­nett kan vi leve­re løs­nin­ger over mobilnettet.

TIMERS SERVICE

Ekspertisen vår omfatter:

 • Alt innen auto­ma­sjon på land og offshore
 • Pro­gram­mer­bar logisk sty­ring (PLS)
 • Bru­ker­grense­snitt (HMI)
 • Kon­troll­sys­te­mer (SCADA)
 • Sen­tral Drifts­over­vå­king (SD-anlegg)
 • Instru­men­te­ring
 • Tavle­byg­ging
 • Mon­te­ring
 • Ser­vice
 • Opp­læ­ring
 • Pro­sjek­te­ring
 • Idriftset­tel­se

Nyheter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Alltid greit med litt ekstra hjelp fra vår automasjonsingeniør Anders, når lærlingen programmerer stort program for kunde. Markus er en utrolig flink og imøtekommende lærling som er sulten på å lære. 

🤘📸🔥🔥

All­tid greit med litt eks­tra hjelp fra vår auto­ma­sjon­s­in­ge­ni­ør Anders, når lær­lin­gen pro­gram­me­rer stort pro­gram for kun­de. Mar­kus er en utro­lig flink og imøte­kom­men­de lær­ling som er sul­ten på å lære.

🤘📸🔥🔥
See MoreSee Less

Hjer­te­lig Vel­kom­men!
Meld deg på!!!
See MoreSee Less

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Visste du at SS Automation er oppdelt i to forskjellige avdelinger? SS Industry fokuserer på Mekanisk Service, Asfalt, Sveis og Salg. Vi har dyktige mekanikere med høy kompetanse og erfaring i sitt fagfelt 

SS Automation gjør alt innen automasjon og elektro, med hovedfokus på industri. Service, vedlikehold, programmering, tavlebygging og optimalisering er kun noe av det vi holder på med!

Viss­te du at SS Auto­ma­tion er opp­delt i to for­skjel­li­ge avde­lin­ger? SS Industry foku­se­rer på Meka­nisk Ser­vice, Asfalt, Sveis og Salg. Vi har dyk­ti­ge meka­ni­ke­re med høy kom­pe­tan­se og erfa­ring i sitt fag­felt

SS Auto­ma­tion gjør alt innen auto­ma­sjon og elekt­ro, med hoved­fo­kus på indu­stri. Ser­vice, ved­li­ke­hold, pro­gram­me­ring, tavle­byg­ging og opti­ma­li­se­ring er kun noe av det vi hol­der på med!
See MoreSee Less

Mass production of the brilliant Roadmaster 120 at the factory in beautiful France. This is one of #mariniermont ‘s most popular plants. Compact, high-mobile, up to 40% Rap, 120T/h continous beauty on wheels!! 

💥💥🔥🔥😊😊 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#asphalt #asphaltplant #plant #asfalt #norskeveier #produksjon #industrial #industry #road #france #norway

Mass pro­duc­tion of the bril­li­ant Road­mas­ter 120 at the factory in beaut­i­ful Fran­ce. This is one of #mari­nier­mont ‘s most popu­lar plants. Compact, high-mobi­le, up to 40% Rap, 120T/h con­ti­nous beauty on whe­els!!

💥💥🔥🔥😊😊
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#asphalt #asphalt­plant #plant #asfalt #norske­vei­er #pro­duk­sjon #indu­stri­al #industry #Road #fran­ce #nor­way
See MoreSee Less

Hold deg opp­da­tert ved å føl­ge Face­bo­ok­si­da vår!

Kontakt

SS AUTOMATION AS

Furnesve­gen 132
2318 Hamar
post@ssautomation.no
Ser­vice: +47 410 08 771
Sen­tral­bord: +47 625 52 555
Ser­vice er døgn­åpent, alle dager i året.