SS Automation

SS Auto­ma­tion AS er et leden­de tek­no­logi­sel­skap som leve­rer kom­plet­te styre­sys­te­mer basert på PLS og PC, og som skred­der­syr løs­nin­ger etter behov. Bedrif­ten har bety­de­lig kom­pe­tan­se på pro­gram­me­ring av PLS fra uli­ke fab­ri­kat – som Sie­mens, Mit­sub­ishi, Omron, Allen-Brad­ley, Bei­jer og Uni­tro­nics.

Vårt aller vik­tigs­te fokus er per­son­lig ser­vice over­for våre kun­der. Vi leve­rer pro­duk­ter og tje­nes­ter med høy kva­li­tet, til rett tid og rett pris, vi er vant til utford­rin­ger og stre­ber etter å ha kor­test mulig respons­tid.

Triv­sel, helse, mil­jø og sik­ker­het er noe vi set­ter vel­dig høyt. Alle som er ansatt hos oss har solid erfa­ring, og er vant til å job­be både på land og off­shore med stort fokus på HMS.

Vi hol­der til på Hamar, kun kort avstand fra Oslo luft­havn Gar­der­moen – og det­te gjør oss svært til­gjen­ge­lig i for­hold til fly og tog.

Kon­takt SS Auto­ma­tion for rask ser­vice, kon­sul­ta­sjon eller en ufor­plik­ten­de pris­fore­spør­sel.

KRISTOFFER SØBY
Dag­lig leder

Noen av våre kunder

Dokka Fasteners
Orkla
GEA
PEAB
Lemminkäinen
Redox
Normann Olsen
Veikdekke

Våre produkter

SS Auto­ma­tion AS til­byr alt i fra sen­so­rer og instru­men­te­ring i pro­duk­sjon, til avan­ser­te PLS, HMI, SCA­DA-sys­te­mer og SD-anlegg. Med spiss­kom­pe­tan­se på auto­ma­sjons­sys­te­mer fra blant annet Sie­mens og Mit­sub­ishi, kan vi leve­re styre­sys­te­mer til de fles­te bran­sjer.

Vi til­byr løs­nin­ger for fjern­sty­ring og over­vå­king av anlegg med mulig­het for både feil­sø­king og ser­vice. På ste­der uten fast til­gang til inter­nett kan vi leve­re løs­nin­ger over mobil­net­tet.

TIMERS SERVICE

Ekspertisen vår omfatter:

 • Alt innen auto­ma­sjon på land og off­shore
 • Pro­gram­mer­bar logisk sty­ring (PLS)
 • Bru­ker­grense­snitt (HMI)
 • Kon­troll­sys­te­mer (SCADA)
 • Sen­tral Drifts­over­vå­king (SD-anlegg)
 • Instru­men­te­ring
 • Tavle­byg­ging
 • Mon­te­ring
 • Ser­vice
 • Opp­læ­ring
 • Pro­sjek­te­ring
 • Idriftset­tel­se

Nyheter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
God morgen! Spennende jobber og prosjekter på Automasjonsfronten for tida! Her er Hans og Simen hos Marine Harvest på Skjervøy.

God mor­gen! Spen­nen­de job­ber og pro­sjek­ter på Auto­ma­sjons­fron­ten for tida! Her er Hans og Simen hos Mari­ne Harvest på Skjerv­øy. See MoreSee Less

Com­ment on Face­bo­ok

Hans kjæk­ken sjæl jo

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
18 mil med kabler senere 😂..... er nye styresystemet til YIT oppe å går. Det gjenstår litt programering og test, så er vi klar til produksjon igjen. Spennende jobb!

Jobb nr 1 av 3.

18 mil med kab­ler sene­re 😂.…. er nye styre­sys­te­met til YIT oppe å går. Det gjen­står litt pro­gra­m­e­ring og test, så er vi klar til pro­duk­sjon igjen. Spen­nen­de jobb!

Jobb nr 1 av 3.
See MoreSee Less

Today’s work! Photo: @evenbrovold ! 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#menatwork #work #welding #hd #blåkläder

Today’s work! Photo: @evenbrovold !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#menat­work #work #wel­ding #hd #blå­klä­der
See MoreSee Less

Hold deg opp­da­tert ved å føl­ge Face­bo­ok­si­da vår!

Kontakt

SS AUTOMATION AS

Furnesve­gen 132
2318 Hamar
post@ssautomation.no
Ser­vice: +47 410 08 771
Sen­tral­bord: +47 625 52 555
Ser­vice er døgn­åpent, alle dager i året.