SS Automation

SS Auto­ma­tion AS er et leden­de tek­no­logi­sel­skap som leve­rer kom­plet­te styre­sys­te­mer basert på PLS og PC, og som skred­der­syr løs­nin­ger etter behov. Bedrif­ten har bety­de­lig kom­pe­tan­se på pro­gram­me­ring av PLS fra uli­ke fab­ri­kat – som Sie­mens, Mit­sub­ishi, Omron, Allen-Brad­ley, Bei­jer og Unitronics.

Vårt aller vik­tigs­te fokus er per­son­lig ser­vice over­for våre kun­der. Vi leve­rer pro­duk­ter og tje­nes­ter med høy kva­li­tet, til rett tid og rett pris, vi er vant til utford­rin­ger og stre­ber etter å ha kor­test mulig responstid.

Triv­sel, helse, mil­jø og sik­ker­het er noe vi set­ter vel­dig høyt. Alle som er ansatt hos oss har solid erfa­ring, og er vant til å job­be både på land og off­shore med stort fokus på HMS.

Vi hol­der til på Hamar, kun kort avstand fra Oslo luft­havn Gar­der­moen – og det­te gjør oss svært til­gjen­ge­lig i for­hold til fly og tog.

Kon­takt SS Auto­ma­tion for rask ser­vice, kon­sul­ta­sjon eller en ufor­plik­ten­de prisforespørsel.

KRISTOFFER SØBY
Dag­lig leder

Noen av våre kunder

Dokka Fasteners
Orkla
GEA
PEAB
Lemminkäinen
Redox
Normann Olsen
Veikdekke

Våre produkter

SS Auto­ma­tion AS til­byr alt i fra sen­so­rer og instru­men­te­ring i pro­duk­sjon, til avan­ser­te PLS, HMI, SCA­DA-sys­te­mer og SD-anlegg. Med spiss­kom­pe­tan­se på auto­ma­sjons­sys­te­mer fra blant annet Sie­mens og Mit­sub­ishi, kan vi leve­re styre­sys­te­mer til de fles­te bransjer.

Vi til­byr løs­nin­ger for fjern­sty­ring og over­vå­king av anlegg med mulig­het for både feil­sø­king og ser­vice. På ste­der uten fast til­gang til inter­nett kan vi leve­re løs­nin­ger over mobilnettet.

TIMERS SERVICE

Ekspertisen vår omfatter:

 • Alt innen auto­ma­sjon på land og offshore
 • Pro­gram­mer­bar logisk sty­ring (PLS)
 • Bru­ker­grense­snitt (HMI)
 • Kon­troll­sys­te­mer (SCADA)
 • Sen­tral Drifts­over­vå­king (SD-anlegg)
 • Instru­men­te­ring
 • Tavle­byg­ging
 • Mon­te­ring
 • Ser­vice
 • Opp­læ­ring
 • Pro­sjek­te­ring
 • Idriftset­tel­se

Nyheter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Alltid fint med innearbeid på Vestlandet 😊💥🔥

All­tid fint med inne­ar­beid på Vest­lan­det 😊💥🔥 See MoreSee Less

Ønsker alle en riktig god påske! Husk at vi er åpen 24/7 hele året, og vi stiller opp i påsken om det trengs!

Øns­ker alle en rik­tig god påske! Husk at vi er åpen 24/7 hele året, og vi stil­ler opp i pås­ken om det trengs! See MoreSee Less

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Ett av vinterens mange spennende prosjekter ferdig levert! SS Weightronic levert til fornøyd kunde i Bergen. Prosjektert, programmert og oppkoblet av SS Automation AS. Programmet og utstyret er laget for å gi verksførerene og sjåførene en lettere og mere effektiv hverdag!

Ett av vin­te­rens man­ge spen­nen­de pro­sjek­ter fer­dig levert! SS Weigh­tro­nic levert til for­nøyd kun­de i Ber­gen. Pro­sjek­tert, pro­gram­mert og opp­kob­let av SS Auto­ma­tion AS. Pro­gram­met og utsty­ret er laget for å gi verks­fø­re­re­ne og sjå­fø­re­ne en let­te­re og mere effek­tiv hver­dag! See MoreSee Less

Com­ment on Facebook

Utlas­ting fra ferdigvaresiloer?

Hold deg opp­da­tert ved å føl­ge Face­bo­ok­si­da vår!

Kontakt

SS AUTOMATION AS

Furnesve­gen 132
2318 Hamar
post@ssautomation.no
Ser­vice: +47 410 08 771
Sen­tral­bord: +47 625 52 555
Ser­vice er døgn­åpent, alle dager i året.