SS Automation

SS Auto­ma­tion AS er et leden­de tek­no­logi­sel­skap som leve­rer kom­plet­te styre­sys­te­mer basert på PLS og PC, og som skred­der­syr løs­nin­ger etter behov. Bedrif­ten har bety­de­lig kom­pe­tan­se på pro­gram­me­ring av PLS fra uli­ke fab­ri­kat – som Sie­mens, Mit­sub­ishi, Omron, Allen-Brad­ley, Bei­jer og Unitronics.

Vårt aller vik­tigs­te fokus er per­son­lig ser­vice over­for våre kun­der. Vi leve­rer pro­duk­ter og tje­nes­ter med høy kva­li­tet, til rett tid og rett pris, vi er vant til utford­rin­ger og stre­ber etter å ha kor­test mulig responstid.

Triv­sel, helse, mil­jø og sik­ker­het er noe vi set­ter vel­dig høyt. Alle som er ansatt hos oss har solid erfa­ring, og er vant til å job­be både på land og off­shore med stort fokus på HMS.

Vi hol­der til på Hamar, kun kort avstand fra Oslo luft­havn Gar­der­moen – og det­te gjør oss svært til­gjen­ge­lig i for­hold til fly og tog.

Kon­takt SS Auto­ma­tion for rask ser­vice, kon­sul­ta­sjon eller en ufor­plik­ten­de prisforespørsel.

KRISTOFFER SØBY
Dag­lig leder

Noen av våre kunder

Dokka Fasteners
Orkla
GEA
PEAB
Lemminkäinen
Redox
Normann Olsen
Veikdekke

Våre produkter

SS Auto­ma­tion AS til­byr alt i fra sen­so­rer og instru­men­te­ring i pro­duk­sjon, til avan­ser­te PLS, HMI, SCA­DA-sys­te­mer og SD-anlegg. Med spiss­kom­pe­tan­se på auto­ma­sjons­sys­te­mer fra blant annet Sie­mens og Mit­sub­ishi, kan vi leve­re styre­sys­te­mer til de fles­te bransjer.

Vi til­byr løs­nin­ger for fjern­sty­ring og over­vå­king av anlegg med mulig­het for både feil­sø­king og ser­vice. På ste­der uten fast til­gang til inter­nett kan vi leve­re løs­nin­ger over mobilnettet.

TIMERS SERVICE

Ekspertisen vår omfatter:

 • Alt innen auto­ma­sjon på land og offshore
 • Pro­gram­mer­bar logisk sty­ring (PLS)
 • Bru­ker­grense­snitt (HMI)
 • Kon­troll­sys­te­mer (SCADA)
 • Sen­tral Drifts­over­vå­king (SD-anlegg)
 • Instru­men­te­ring
 • Tavle­byg­ging
 • Mon­te­ring
 • Ser­vice
 • Opp­læ­ring
 • Pro­sjek­te­ring
 • Idriftset­tel­se

Nyheter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
😊😊🤘🤘

😊😊🤘🤘 See MoreSee Less

Det har vært lite aktivitet her på vår facebookside i det siste. Det skyldes et enormt trøkk og mengde med arbeid, noe som vi setter stor pris på! For noen måneder det har vært, og vi gleder oss alle til å ta litt fri ut i neste måned. 

Vi har hatt store og spennende prosjekter innen næringsmiddelindustrien til anleggsbransjen. Vi har vært ute og skrudd alle mann, både i nord, sør, øst og vest i vårt vakre land. 

Her er noen få bilder fra noen av prosjektene vi har hatt i de siste månedene 😊😎🍭🍭

Det har vært lite akti­vi­tet her på vår face­bo­ok­side i det sis­te. Det skyl­des et enormt trøkk og meng­de med arbeid, noe som vi set­ter stor pris på! For noen måne­der det har vært, og vi gle­der oss alle til å ta litt fri ut i nes­te måned.

Vi har hatt sto­re og spen­nen­de pro­sjek­ter innen nærings­mid­del­in­du­stri­en til anleggs­bran­sjen. Vi har vært ute og skrudd alle mann, både i nord, sør, øst og vest i vårt vak­re land.

Her er noen få bil­der fra noen av pro­sjek­te­ne vi har hatt i de sis­te måne­de­ne 😊😎🍭🍭
See MoreSee Less

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Alltid fint med innearbeid på Vestlandet 😊💥🔥

All­tid fint med inne­ar­beid på Vest­lan­det 😊💥🔥 See MoreSee Less

Ønsker alle en riktig god påske! Husk at vi er åpen 24/7 hele året, og vi stiller opp i påsken om det trengs!

Øns­ker alle en rik­tig god påske! Husk at vi er åpen 24/7 hele året, og vi stil­ler opp i pås­ken om det trengs! See MoreSee Less

Hold deg opp­da­tert ved å føl­ge Face­bo­ok­si­da vår!

Kontakt

SS AUTOMATION AS

Furnesve­gen 132
2318 Hamar
post@ssautomation.no
Ser­vice: +47 410 08 771
Sen­tral­bord: +47 625 52 555
Ser­vice er døgn­åpent, alle dager i året.