Velg en side

Våre industriløsninger

Vårt hoved­fo­kus er å gi per­son­lig ser­vice til våre kun­der. Vi leve­rer første­klas­ses pro­duk­ter og tje­nes­ter, til rett tid og rett pris. Vi er vant til utford­rin­ger, og vi har kort responstid.

Som de skan­di­na­vis­ke part­ne­re til MARINI-ERMONT (Mobi­le, kon­ti­nu­er­li­ge asfalt­verk), MARINI (Sats blande­verk), SAE (kald­blan­dings­an­legg, sta­sjo­næ­re eller con­tai­ne­ri­ser­te emul­sjons- og bitu­men­be­hol­de­re), og SECMAIR (vei­ved­li­ke­holds­ma­ski­ner), til­byr SS Auto­ma­tion indu­stri­el­le asfalt­verk i full ska­la, samt 24/7/365 kundeservice.

Vel viten­de om hva som er vik­tig for fag­folk i vei­ar­beid, er vi foku­sert på kon­ti­nu­er­lig å for­bed­re våre kun­de­re­la­sjo­ner. Som norsk eks­klu­siv part­ner for FAYAT GROUPs tid­li­ge­re nevn­te dat­ter­sel­ska­per, og som auto­ri­ser­te ser­vice­part­ne­re i Sve­ri­ge og Fin­land, til­byr vi en rek­ke tje­nes­ter over hele Nord-Euro­pa, slik at kun­de­ne kan benyt­te vår tek­no­lo­gis­ke kom­pe­tan­se og kapasitet.

KUNDESERVICE

Vår kunde­ser­vice reflek­te­rer våre dyk­ti­ge med­ar­bei­de­re, vel bevand­ret i auto­ma­ti­se­ring, elekt­risk og meka­nisk arbeid. Vi er til­gjen­ge­li­ge døg­net rundt, hele året, hver dag i uken. Vi til­byr opp­læ­ringetter­salgs­råd­giv­ningreserve­de­ler og etter­mon­te­ring.

Vår erfa­ring og ruti­ner gjør oss i stand til å for­ut­se og bistå hver enkelt av våre kun­der gjen­nom hele livs­syk­lu­sen til deres indu­stri­el­le utstyr.

TrainingOpplæring


Vi har utar­bei­det et kom­plett spek­ter av opp­læ­rings­kurs, som utfors­ker grunn­leg­gen­de tek­nik­ker for pro­duk­sjon av vei, samt kunn­skap om utstyr og løs­nin­ger. Stu­den­te­ne drar nyt­te av den tek­nis­ke kom­pe­tan­sen som er opp­nådd fra arbeid i felt, kom­bi­nert med vår spesialkompetanse.

Vi til­byr også «in-situa­tion» tre­ning ved hjelp av ska­ler­ba­re model­ler som har dob­bel funk­sjon som under­vis­nings­verk­tøy og prak­tis­ke red­ska­per for enkel, umid­del­bar for­stå­el­se av prosedyrer.

Vi står til din dis­po­si­sjon for å sik­re kon­ti­nu­er­lig opp­læ­ring hos dine ansat­te og håper å tel­le deg blant del­ta­ker­ne i våre frem­ti­di­ge tre­nings­pro­gram­mer. i våre sent­re i Alfon­si­ne (IT), Loret­te (FR), hos oss på Hamar (NO) eller på dine egne arbeids­plas­ser over hele Norden.

After salesEttersalg


Hoved­må­le­ne for FAYAT Mixing Plants Ser­vice akti­vi­te­ter, og SS Auto­ma­tion AS, er å tak­le utford­rin­ger man møter i hverdagen.

Vi opp­når det­te ikke bare gjen­nom nær­het (hoved­kon­to­rer, dat­ter­sel­ska­per og for­hand­le­re), men også tak­ket være en stra­te­gi basert på maski­nens leve­tid, repre­sen­tert av:

 • Vår for­plik­tel­se til å set­te tje­nes­ter i hjer­tet av vår organisasjon.
 • Vår kunde­sup­port, hvor vår kom­pe­tan­se og kun­ders øns­ker møtes.

I vår ser­vice­av­de­ling bru­ker vi de sam­me stren­ge kva­li­tets­stan­dar­de­ne som når vi byg­ger maskiner.

Spare partsReservedeler


Våre reserve­de­ler opp­rett­hol­der den opp­rin­ne­li­ge ytel­sen til anleg­get ditt, for å møte bedrif­tens krav når det gjel­der mobi­li­tet, tid og sikkerhet.

 • Egen­ska­per spe­si­fi­sert av produsenten
 • Ved­li­ke­holds­kost­na­der kontrolleres
 • En 6 måne­ders inter­na­sjo­nal garanti
 • Utmer­ket logis­tikk for å sik­re til­gjen­ge­lig­het og rask leve­ring av deler.
 • Et kom­pe­tent nett­verk over hele verden.

Utvik­let med de sam­me kre­ven­de spe­si­fi­ka­sjo­ne­ne, og pro­du­sert til de sam­me stan­dar­de­ne som kom­po­nen­te­ne som ble levert når anleg­get var nytt, og med vår kva­li­tets­kon­troll. Nøk­kel­or­de­ne er påli­te­lig­het, hold­bar­het og sikkerhet.

Retro FitEttermontering


Et anleggs leve­tid avhen­ger av uli­ke aspek­ter. Dis­se indu­stri­el­le
inves­te­rin­ge­ne dan­ner hoved­be­stand­de­len av vei­byg­gings­fir­ma­er, og må være påli­te­li­ge, pro­duk­ti­ve og bru­ke bane­bry­ten­de teknikker.

Målet vårt er å opp­gra­de­re, for­bed­re og full­fø­re anleg­get ditt for å gi det for­len­get leve­tid i indu­stri­li­vet. Den­ne reno­ve­rings­pro­ses­sen fører ofte til at ope­ra­tø­ren job­ber med eks­per­ter på merke­va­ren, og spør også om:

 • Til­set­ning av peri­feri­ut­styr for å øke anleg­gets ytel­se, når det gjel­der pro­duk­sjon og kvalitet
 • Til­set­nin­gen av nye, grøn­ne­re løs­nin­ger, pro­duk­sjon ved var­me blan­din­ger, RAP
 • Set­ter anleg­get i tråd med stan­dar­der og sikkerhetskrav
 • Visu­ell påvirk­ning, inn­fø­ring i mil­jø­et og reduk­sjon av karbonfotavtrykk
 • Sist, men ikke minst, redu­se­rer energi­for­bru­ket i tørke­fa­sen, samt lag­ring av kom­po­nen­ter (som bitumen)
Kristoffer Søby

Kon­takt SS Auto­ma­tion for rask ser­vice, kon­sul­ta­sjon eller en ufor­plik­ten­de prisforespørsel.

KRISTOFFER SØBY
Dag­lig leder
SS Auto­ma­tion AS

Nyheter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This mes­sa­ge is only visib­le to admins:
Pro­blem dis­play­ing Face­bo­ok posts.

Error: (#10) To use “Page Pub­lic Con­tent Access”, your use of this end­point must be reviewed and approved by Face­bo­ok.
Solu­tion: See here for how to sol­ve this error.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This mes­sa­ge is only visib­le to admins:
Pro­blem dis­play­ing Face­bo­ok posts.

Error: (#10) To use “Page Pub­lic Con­tent Access”, your use of this end­point must be reviewed and approved by Face­bo­ok.
Solu­tion: See here for how to sol­ve this error.

Hold deg opp­da­tert ved å føl­ge Face­bo­ok­si­da vår!

KONTAKT

SS AUTOMATION AS

Furnesve­gen 132
2318 Hamar
post@ssautomation.no
Ser­vice: +47 410 08 771
Sen­tral­bord: +47 625 52 555
Ser­vice er døgn­åpent, alle dager i året.