Våre industriløsninger

Vårt hoved­fo­kus er å gi per­son­lig ser­vice til våre kun­der. Vi leve­rer første­klas­ses pro­duk­ter og tje­nes­ter, til rett tid og rett pris. Vi er vant til utford­rin­ger, og vi har kort respons­tid.

Som de skan­di­na­vis­ke part­ne­re til MARINI-ERMONT (Mobi­le, kon­ti­nu­er­li­ge asfalt­verk), MARINI (Sats blande­verk), SAE (kald­blan­dings­an­legg, sta­sjo­næ­re eller con­tai­ne­ri­ser­te emul­sjons- og bitu­men­be­hol­de­re), og SECMAIR (vei­ved­li­ke­holds­ma­ski­ner), til­byr SS Auto­ma­tion indu­stri­el­le asfalt­verk i full ska­la, samt 24/7/365 kunde­ser­vice.

Vel viten­de om hva som er vik­tig for fag­folk i vei­ar­beid, er vi foku­sert på kon­ti­nu­er­lig å for­bed­re våre kun­de­re­la­sjo­ner. Som norsk eks­klu­siv part­ner for FAYAT GROUPs tid­li­ge­re nevn­te dat­ter­sel­ska­per, og som auto­ri­ser­te ser­vice­part­ne­re i Sve­ri­ge og Fin­land, til­byr vi en rek­ke tje­nes­ter over hele Nord-Euro­pa, slik at kun­de­ne kan benyt­te vår tek­no­lo­gis­ke kom­pe­tan­se og kapa­si­tet.

KUNDESERVICE

Vår kunde­ser­vice reflek­te­rer våre dyk­ti­ge med­ar­bei­de­re, vel bevand­ret i auto­ma­ti­se­ring, elekt­risk og meka­nisk arbeid. Vi er til­gjen­ge­li­ge døg­net rundt, hele året, hver dag i uken. Vi til­byr opp­læ­ringetter­salgs­råd­giv­ningreserve­de­ler og etter­mon­te­ring.

Vår erfa­ring og ruti­ner gjør oss i stand til å for­ut­se og bistå hver enkelt av våre kun­der gjen­nom hele livs­syk­lu­sen til deres indu­stri­el­le utstyr.

TrainingOpplæring


Vi har utar­bei­det et kom­plett spek­ter av opp­læ­rings­kurs, som utfors­ker grunn­leg­gen­de tek­nik­ker for pro­duk­sjon av vei, samt kunn­skap om utstyr og løs­nin­ger. Stu­den­te­ne drar nyt­te av den tek­nis­ke kom­pe­tan­sen som er opp­nådd fra arbeid i felt, kom­bi­nert med vår spe­sial­kom­pe­tan­se.

Vi til­byr også «in-situa­tion» tre­ning ved hjelp av ska­ler­ba­re model­ler som har dob­bel funk­sjon som under­vis­nings­verk­tøy og prak­tis­ke red­ska­per for enkel, umid­del­bar for­stå­el­se av pro­se­dy­rer.

Vi står til din dis­po­si­sjon for å sik­re kon­ti­nu­er­lig opp­læ­ring hos dine ansat­te og håper å tel­le deg blant del­ta­ker­ne i våre frem­ti­di­ge tre­nings­pro­gram­mer. i våre sent­re i Alfon­si­ne (IT), Loret­te (FR), hos oss på Hamar (NO) eller på dine egne arbeids­plas­ser over hele Nor­den.

After salesEttersalg


Hoved­må­le­ne for FAYAT Mixing Plants Ser­vice akti­vi­te­ter, og SS Auto­ma­tion AS, er å tak­le utford­rin­ger man møter i hver­da­gen.

Vi opp­når det­te ikke bare gjen­nom nær­het (hoved­kon­to­rer, dat­ter­sel­ska­per og for­hand­le­re), men også tak­ket være en stra­te­gi basert på maski­nens leve­tid, repre­sen­tert av:

 • Vår for­plik­tel­se til å set­te tje­nes­ter i hjer­tet av vår orga­ni­sa­sjon.
 • Vår kunde­sup­port, hvor vår kom­pe­tan­se og kun­ders øns­ker møtes.

I vår ser­vice­av­de­ling bru­ker vi de sam­me stren­ge kva­li­tets­stan­dar­de­ne som når vi byg­ger maski­ner.

Spare partsReservedeler


Våre reserve­de­ler opp­rett­hol­der den opp­rin­ne­li­ge ytel­sen til anleg­get ditt, for å møte bedrif­tens krav når det gjel­der mobi­li­tet, tid og sik­ker­het.

 • Egen­ska­per spe­si­fi­sert av pro­du­sen­ten
 • Ved­li­ke­holds­kost­na­der kon­trol­le­res
 • En 6 måne­ders inter­na­sjo­nal garan­ti
 • Utmer­ket logis­tikk for å sik­re til­gjen­ge­lig­het og rask leve­ring av deler.
 • Et kom­pe­tent nett­verk over hele ver­den.

Utvik­let med de sam­me kre­ven­de spe­si­fi­ka­sjo­ne­ne, og pro­du­sert til de sam­me stan­dar­de­ne som kom­po­nen­te­ne som ble levert når anleg­get var nytt, og med vår kva­li­tets­kon­troll. Nøk­kel­or­de­ne er påli­te­lig­het, hold­bar­het og sik­ker­het.

Retro FitEttermontering


Et anleggs leve­tid avhen­ger av uli­ke aspek­ter. Dis­se indu­stri­el­le
inves­te­rin­ge­ne dan­ner hoved­be­stand­de­len av vei­byg­gings­fir­ma­er, og må være påli­te­li­ge, pro­duk­ti­ve og bru­ke bane­bry­ten­de tek­nik­ker.

Målet vårt er å opp­gra­de­re, for­bed­re og full­fø­re anleg­get ditt for å gi det for­len­get leve­tid i indu­stri­li­vet. Den­ne reno­ve­rings­pro­ses­sen fører ofte til at ope­ra­tø­ren job­ber med eks­per­ter på merke­va­ren, og spør også om:

 • Til­set­ning av peri­feri­ut­styr for å øke anleg­gets ytel­se, når det gjel­der pro­duk­sjon og kva­li­tet
 • Til­set­nin­gen av nye, grøn­ne­re løs­nin­ger, pro­duk­sjon ved var­me blan­din­ger, RAP
 • Set­ter anleg­get i tråd med stan­dar­der og sik­ker­hets­krav
 • Visu­ell påvirk­ning, inn­fø­ring i mil­jø­et og reduk­sjon av kar­bon­fot­av­trykk
 • Sist, men ikke minst, redu­se­rer energi­for­bru­ket i tørke­fa­sen, samt lag­ring av kom­po­nen­ter (som bitu­men)
Kristoffer Søby

Kon­takt SS Auto­ma­tion for rask ser­vice, kon­sul­ta­sjon eller en ufor­plik­ten­de pris­fore­spør­sel.

KRISTOFFER SØBY
Dag­lig leder
SS Auto­ma­tion AS

Nyheter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Denne uken har vi vært på asfaltfabrikken til NCC i Eikefjord og montert fiberdosering og automasjon til utlastingsannlegg til båt🚢 
God helg☀️

Den­ne uken har vi vært på asfalt­fab­rik­ken til NCC i Eike­fjord og mon­tert fib­er­do­se­ring og auto­ma­sjon til utlas­tings­ann­legg til båt🚢
God helg☀️
See MoreSee Less

SS AUTOMATION AS // SKREDDERSYDDE LØSNINGER See MoreSee Less

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

SS AUTOMATION AS // SKREDDERSYDDE LØSNINGER See MoreSee Less

Sveist og bygd ny vagg til gammelt Ermont verk! Nydelig uke, og et nydelig vær! Nyoverhalte bæreruller til trommel sørger for stabil og fin produksjon når sesongen kaller! 

Ha en strålende uke videre! Hilsen oss i SS Industry 😊😎

Sveist og bygd ny vagg til gam­melt Ermont verk! Nyde­lig uke, og et nyde­lig vær! Nyover­hal­te bærerul­ler til trom­mel sør­ger for sta­bil og fin pro­duk­sjon når seson­gen kal­ler!

Ha en strå­len­de uke vide­re! Hil­sen oss i SS Industry 😊😎
See MoreSee Less

Hold deg opp­da­tert ved å føl­ge Face­bo­ok­si­da vår!

KONTAKT

SS AUTOMATION AS

Furnesve­gen 132
2318 Hamar
post@ssautomation.no
Ser­vice: +47 410 08 771
Sen­tral­bord: +47 625 52 555
Ser­vice er døgn­åpent, alle dager i året.